Spelregels wijkaanpak


Spelregels Arnhemse Wijkaanpak en 

Huishoudelijk Reglement 2014

 

 

 

Inhoudsopgave

1     Inleiding....................................................................... 2

2.    Spelregels Arnhemse Wijkaanpak........................................ 3

3.    Huishoudelijk Reglement.................................................. 5
3.1  Een stukje geschiedenis.................................................... 5

3.2  Werkwijze…………………………………………..…….....................…………… 5

3.3  Organisatie.................................................................... 6

3.4  Het Actieplan................................................................. 6

4.    Besteding Wijkbudget....................................................... 7
4.1  Beoordelen van aanvragen voor een financiele bijdrage.............. 7
4.2  Aanvragen voor straatactiviteiten......................................... 8
4.3  Aanvraag Procedure.......................................................... 9

5     Ingangsdatum................................................................. 9


bijlage A  Proces aanvraag financiële bijdrage Bewonersplatform Rijkerswoerd

bijlage B  Aanvraagformulier 2014 wijkbudget Bewonersplatform Rijkerswoerd

 

  1. 1.   Inleiding

Alle bewoners van Rijkerswoerd die zich betrokken voelen bij hun eigen wijk en zich willen inzetten om deze wijk zo te houden of te verbeteren zijn welkom zich aan te sluiten bij het Bewonersplatform Rijkerswoerd. Sinds begin 2012 heeft deze grootste wijk van Arnhem haar eigen bewonersoverleg, na een aantal jaren onder de vlag van het bredere platform voor Holthuizen, Vredenburg, Kronenburg en Rijkerswoerd te hebben gevallen.

In dit boekje vindt je informatie over de spelregels die gelden binnen de gemeentelijke “Wijkaanpak”. Deze regels gelden voor alle bewonersoverleggen en ook voor het Bewonersplatform Rijkerswoerd. Daarna vindt je het Huishoudelijk Reglement van ons platform met daarin de specifiek voor onze wijk gemaakte afspraken.

De wijk Rijkerswoerd wordt begrensd door de Nijmeegseweg (A325)  / Burgemeester Matsersingel, de Huissensedijk / Loostraat, het Zeegbos en de Rijkerswoerdsestraat. In het verleden werden ook de buurten Overmaat en Appelgaard meegeteld bij Rijkerswoerd, maar in goed onderling overleg werd besloten om deze buurten bij het gebied Kronenburg aan te sluiten.

Ook staat beschreven wat het Bewonersplatform eigenlijk is en wat het voor iedereen in de wijk kan betekenen. Misschien vind je het interessant om mee te praten over je eigen buurtje? Jij weet immers als geen ander wat er daar beter kan. Daarom ben je van harte uitgenodigd om eens naar een bijeenkomst van het platform te komen.

Heb je een idee over dingen die beter kunnen in onze woonomgeving? Of heb je een plan om iets te organiseren zodat buren elkaar beter leren kennen? Komen jullie net wat geld tekort om iets voor de buurt te organiseren? Lees dan dit boekje eens door. Hierin staat beschreven welke bijdrage het platform kan leveren en welke spelregels daaraan verbonden zijn.

In dit boekje staat ook aangegeven wat voor soort onderwerpen het Bewonersplatform bespreekt. Het platform is spreekbuis voor de wijk richting gemeente, een officiële adviescommissie van het college van B&W. Ook daar kun je over meepraten! De vergaderingen van het Bewonersplatform zijn openbaar. Datum en plaats van de overleggen kun je vinden in Het Woerdje of op de website van ons Bewonersplatform.

Graag zie ik je bij een van onze bijeenkomsten terug!

 

Vriendelijke groeten,

Josan Tielen

Voorzitter Bewonersplatform Rijkerswoerd

 

Email: bprijkerswoerd@gmail.com

Website: www.rijkerswoerd.info

Facebook: wijk.rijkerswoerd

 

  1. 2.   Spelregels Arnhemse Wijkaanpak

VAN KRACHT VANAF 1 JANUARI 2014.

A. ALGEMEEN
De gemeente Arnhem heeft haar missie voor het wijkgericht werken als volgt beschreven:
“De gemeente Arnhem draagt zorg voor duurzame ontwikkeling en beheer van het woon-, werk- en leefklimaat in de stad op het schaalniveau van de wijk omdat de “wijk” voor bewoners herkenbaar is. De gemeente doet dit met bewoners in de wijk en partners van de stad, afgestemd op samenwerken in de wijk.”  
Met een wijkgerichte aanpak wil de gemeente de zeggenschap en betrokkenheid van alle Arnhemse burgers bij de eigen leef- en woonomgeving aanspreken en bevorderen. Op wijkniveau zijn overlegvormen ingesteld, waarin wijkbewoners zo nodig met gemeentelijke wijk­functionarissen en betrokken maatschappelijke organisaties overleggen en werken aan een leefbare wijk. Burgerparticipatie op basis van partnerschap is daarbij het kernbegrip.

B. HET BEWONERSOVERLEG
Het bewonersoverleg is een verzamelnaam van vormen van overleg van wijkbewoners zoals die in de als zodanig benoemde Arnhemse wijken* georganiseerd zijn. Het gaat om wijkplatform, bewonersplatform, wijkraad, adviesraad, dorpsraad of wijkorganisatie.
De informatie van de wijken op bijlage met verwijzing naar digitale gegevens.

Functie
1. Het Bewonersoverleg is een adviescommissie van het college van B&W in de zin van art. 84 van de Gemeentewet.

Taken
2. Het Bewonersoverleg kent de volgende taken in de eigen wijk:
a. Gevraagd en ongevraagd uitbrengen van zwaarwegende adviezen over fysieke, sociale en economische aangelegenheden van de eigen wijk aan het college van B&W en aan andere betrokken organisaties met bijbehorend draagvlak.
b. Bespreken en afstemmen van ontwikkelingen en daarvoor bewoners en deskundigen  consulteren die in de wijk werkzaam zijn.
c. Initiëren en bevorderen van initiatieven.
d. Signaleren en agenderen van zaken die aan de orde zijn.
e. Bevorderen van wijkcommunicatie en ondersteunen van burgerparticipatie.
f. Uitbrengen van zwaarwegend advies over besteding van het wijkbudget.
g. Ondersteunen van de gemeente met de organisatie van het tweejaarlijks Wijkgesprek.
h. Het bewonersoverleg is actief betrokken bij de voortgang van het Wijkactieplan.

Samenstelling Bewonersoverleg
3. Alleen wijkbewoners hebben zitting in het Bewonersoverleg van een wijk (zie art 4).
4. De samenstelling van het Bewonersoverleg doet zo veel mogelijk recht aan de bevolkingssamen- stelling van de wijk en spreiding over de buurten. De deelnemers zijn woonachtig in de wijk.
(eventueel uitgezonderd deelnemers via artikel 8)
5. Van de deelnemers van het Bewonersoverleg wordt verwacht dat zij het algemeen belang van de wijk dienen. Zij kunnen een stem uitbrengen als stemming aan de orde is.
6. De deelnemers van het Bewonersoverleg worden tweejaarlijks (gekoppeld aan opstellen van het Wijkactieplan) via een openbare en brede werving aangezocht en daarna wordt in het najaar de samenstelling van het Bewonersoverleg voorgelegd ter benoeming aan het college van B&W.
7. Het aantal stemgerechtigde deelnemers kan per Bewonersoverleg verschillen, maar is gebonden aan een minimum van 7 deelnemers. Voor deelneming geldt een minimum leeftijd van 16 jaar.
8. Met instemming van het Bewonersoverleg kunnen wijkorganisaties aan het Bewonersoverleg deelnemen met een kwaliteitszetel met stemrecht. Wijkorganisaties kunnen bijvoorbeeld zijn: een sportorganisatie, speeltuinvereniging, buurt-/wijkcentrum of wijkschool. Een deelnemer van het Bewonersoverleg kan niet namens twee organisaties deelnemen.        
9. De gemeente, organisaties en beroepskrachten worden op uitnodiging per agendapunt gevraagd om deel te nemen aan de vergadering. De wijkregisseur en de stadsdeelmanager wijkonderhoud van de gemeente zijn op uitnodiging of eigen initiatief aanwezig.
10. Opbouwwerk is adviseur van het Bewonersoverleg en ondersteunt indien nodig het Bewonersoverleg met samenstellen en functioneren. De wijkregisseur en de stadsdeelmanager wijkonderhoud zijn de vaste aanspreekpunten van de gemeente. Op bijlage wordt inhoud van de functies nader toegelicht.

Organisatie
11. Het is niet mogelijk dat personen die actief zijn in de Arnhemse gemeentepolitiek (bijvoorbeeld raadsleden, commissieleden) en ambtenaren in dienst van de gemeente Arnhem stemgerechtigd deelnemer zijn van een Bewonersoverleg, zij kunnen wel toehoren en aan hen eventueel adviseren.
12. De agendering, voorbereiding en verslaglegging van de vergadering wordt verzorgd door een “agendacommissie”, waarin een aantal deelnemers van het Bewonersoverleg zitting hebben.
13. Indien wenselijk wordt de “agendacommissie” bij de organisatie ondersteund door het opbouw werk.
14. De deelnemers van het Bewonersoverleg kunnen uit hun midden een gespreksleider of voorzitter aanwijzen (eventueel ook secretaris en financieel toezichthouder). Voor de gespreksleiding kan ook een externe gespreksleider aangezocht worden.
15. De deelnemers van het Bewonersoverleg kiezen twee deelnemers die het Bewonersoverleg extern vertegenwoordigen (bijvoorbeeld voor Centraal Overleg Wijken).

Werkwijze
16. Vergaderingen van het Bewonersoverleg zijn in principe openbaar. Er wordt verslag van het overleg gemaakt dat in de wijk verspreid wordt. De vergadering wordt minimaal één week van tevoren openbaar aangekondigd.
17. Het Bewonersoverleg stelt zelf zijn agenda vast. Alle aangesloten partijen kunnen agendapunten inbrengen. De uitwerking van de taken, zoals in artikel 2 geformuleerd, kunnen een onderdeel van de agenda vormen.
18. Bij het nemen van besluiten streeft het Bewonersoverleg naar breed gedragen besluitvorming, maar indien nodig kan besloten worden met meerderheid van stemmen. Beroepskrachten hebben wel adviesrecht, maar geen stemrecht.
19. Elk Bewonersoverleg heeft de mogelijkheid om haar specifieke werkwijze vast te leggen in een huishoudelijk reglement. Het huishoudelijk reglement is uitvoerend van aard en niet in strijd met deze spelregels.

Middelen (wijkbudget)
20. Het Bewonersoverleg heeft adviesrecht over besteding van “het wijkbudget”. Dit wijkbudget is een middel om de organisatie van het Bewonersoverleg, de wijk communicatie en burgerparticipatie te bekostigen.
21. Alle wijkbewoners, groepen en organisaties in de wijk kunnen een aanvraag voor de ondersteuning voor een initiatief met het wijkbudget indienen. Per wijk kan de procedure bijvoorbeeld via het huishoudelijk reglement (art 19) geregeld worden.
22. Deelnemers van het Bewonersoverleg mogen niet meestemmen over aanvragen waarbij zij zelf (of namens een organisatie) betrokken zijn.
23. Het Bewonersoverleg brengt een zwaarwegend advies uit over de besteding van het wijkbudget aan het College van B&W op basis van een jaarbegroting en de uitgave per activiteit. De budgethouder van het wijkbudget is de wijkregisseur. Het college van B&W kan alleen gemotiveerd van het advies van het Bewonersoverleg afwijken.
24. Overschrijding van het wijkbudget is niet toegestaan. De hoogte van de reserve van het wijkbudget per wijk mag de omvang van één jaarbudget niet overschrijden.
25. Leden van het Bewonersoverleg nemen deel op vrijwillige basis, zonder vergoeding. De onkosten die gemaakt worden om het werk te kunnen doen, kunnen worden gedeclareerd met overleg van bonnen/bewijzen of dienen aannemelijk gemaakt te worden.
26. De toedeling van het wijkbudget per wijk wordt volgens criteria bepaald door het college van B&W. 27. In die gevallen waarin de spelregels niet voorzien kan, indien gevraagd, het college van B&W beslissen.

 

  1. 3.   Huishoudelijk Reglement

Het huishoudelijk reglement regelt de specifieke werkwijze van het Bewonersplatform Rijkerswoerd en kan niet in strijd zijn met de spelregels.

3.1. een stukje Geschiedenis

In het bestuursakkoord 1994-1998 van de gemeente Arnhem werd een plaats ingeruimd voor wijken die zelf het initiatief wilden nemen voor de instelling van een wijkplatform, vooruitlopend op de planning van de gemeente. In het gebied van het huidige platform werd toen al snel een “Wijkoverleg” gestart en aan het college van B&W gevraagd dit initiatief te ondersteunen. De nadruk lag toen op de wijken Holthuizen, Vredenburg, Kronenburg.                                       Rijkerswoerd en Appelgaard waren nog volop in ontwikkeling. Zij hebben er toen voor gekozen om mee te doen in het gestarte wijkoverleg HVK.

Al heel snel werd dit wijkoverleg opgenomen in verschillende gemeentelijke overlegcircuits en draaide het mee alsof het een echt wijkplatform was. Op 20 maart 1997 werd door wethouder Joke van Doorne het wijkplatform HVKR officieel geïnstalleerd.

Vanaf medio 2010 is de naam Wijkplatform Arnhem Zuid Midden gekozen om aan te geven dat middels deze naamgeving recht gedaan werd aan het grote gebied met de 4 wijken ingeklemd tussen de wijken Malburgen, Elden en de Laar.

Dit grote stadsdeel, met Rijkerswoerd als grootste wijk met meer dan 13.100 bewoners is de oorzaak dat de vertegenwoordiging vanuit Rijkerswoerd zich af begon te vragen of de wijkproblematiek in de andere 3 wijken de bewoners wel voldoende beroerde om mee te denken aan de oplossingen hiervan.

Eind 2011 heeft daarom het Bewonersoverleg Rijkerswoerd besloten, in nauw overleg met gemeente en de 3 andere wijken, zelfstandig als nieuw wijkplatform verder te gaan.

Om aan te geven dat de voeding van wijkzaken, welke besproken moeten worden met de gemeentelijke en andere maatschappelijke organisaties komt van de Bewoners van de wijk Rijkerswoerd, is gekozen voor de naam “Bewonersplatform Rijkerswoerd”.

3.2. Werkwijze

In de stadswijk Rijkerswoerd is gekozen voor een opzet waarbij de bestaande organisaties in stand blijven en vertegenwoordigers daarvan deelnemen aan het “Bewonersplatform”.

Het is dus uitdrukkelijk niet de bedoeling dat het Platform de plaats zou gaan innemen van die bestaande organisaties, zoals wijkvereniging, sportverenigingen, kerken, maatschappelijk werk, bewonersorganisaties en dergelijke. Zij hebben hun eigen functie en hun eigen bestaansrecht.

Het Bewonersplatform vergadert maar 4 maal per jaar. Gebleken is dat het daardoor niet in staat is om alle zaken uit het “wijkactieplan” met voldoende diepgang te bespreken. Daarom is gekozen naast het reguliere platformoverleg voor het instellen van één “werkgroep Publieke Ruimte”, waar alle zaken die samenhangen met de fysieke wijk (schoon, heel, veilig) worden besproken.

Deze werkgroep heeft als doel het Bewonersplatform en haar partners/deelnemers te adviseren, gevraagd en ongevraagd, plannen te ontwikkelen of te bekritiseren, en komt 10 maal per jaar bij elkaar.

Zij communiceert zo gewenst rechtstreeks met haar achterban, de bewoners.
De werkgroep bestaat geheel uit bewoners, en zij wordt ondersteund door het opbouwwerk.

Belangrijker nog is het doel van de werkgroep om niet alleen te praten, maar ook aan de slag te gaan, activiteiten  te stimuleren of uit te voeren.

 

3.3. Organisatie

Er is één Bewonersplatform in de wijk Rijkerswoerd dat bestaat uit vertegenwoordigers [bewoners]  van alle buurten / straten / woningcomplexen, enz. 

De op 14 december 2011 opgerichte “Stichting Bewonersplatform Rijkerswoerd”  fungeert ten behoeve van het Bewonersplatform als rechtspersoon voor de verwerving en het beheer van budgetten die de wijk en haar activiteiten ten goede komen.                                                                                                       Het bestuur van deze stichting vormt tevens de agendacommissie die zorg draagt voor de agendering, voorbereiding en verslaglegging van de vergaderingen van het Bewonersplatform.

De werkgroep Publieke Ruimte is een vaste werkgroep ingesteld door het Bewonersplatform. 
Deze werkgroep richt zich op het (doen) realiseren van wensen en het ondernemen van activiteiten in de fysieke ruimte, die een relatie hebben met de groene, grijze, schone wijk, inrichting en beheer van de wijk, waterbeheer, verkeer, speelvoorzieningen, ontmoetingsplaatsen e.d. 

De agendacommissie streeft er naar om tijdig een planning voor het hele jaar te maken van de vergaderingen van het Bewonersplatform en van de werkgroep Publieke Ruimte, zodat de deelnemers aan de overleggen in staat zijn hun planning daarop af te stemmen.

De Agendacommissie is gemachtigd om rechtstreeks aan het college te adviseren over uitgaven tot        € 500,00. Dit maximum bedrag wordt door het Bewonersplatform vastgesteld.           De agendacommissie rapporteert  aan het Bewonersplatform in haar eerstvolgende vergadering welke besluiten zijn genomen over uitgaven die binnen deze gedelegeerde bevoegdheid zijn genomen.                                                      
Voor dergelijke uitgaven is een unaniem besluit nodig. Als geen unanimiteit wordt bereikt, dan wordt de aanvraag / uitgave voorgelegd aan het Bewonersplatform.

De Agendacommissie bestaat uit tenminste 3 leden conform de statuten van de Stichting Bewonersplatform Rijkerswoerd, eventueel aangevuld met de opbouwwerker en de  wijkregisseur.       
De bewonersleden verdelen de functies voorzitter, secretaris en penningmeester / toezichthouder onderling.

Het Bewonersplatform wijst 2 leden aan als vertegenwoordigers van het Bewonersplatform naar buiten, bijvoorbeeld naar het Centraal Overleg Wijken (COW). Zij worden benoemd voor een periode van 2 jaar.

3.4. Het Actieplan

De wijken maken de stad. Daarom stelt de gemeente de wijken centraal in het aanpakken van de leefbaarheid in de stad. Hierbij is niet alleen de gemeente aan zet, maar hebben ook bewoners, corporaties, ondernemers en instellingen verantwoordelijkheid voor het boeken van resultaten.

Om met elkaar de prioriteiten te bepalen worden wijkgesprekken gevoerd, alle wijkbewoners kunnen daarop reageren. Daarna is voor elke wijk een eigen wijkactieplan gemaakt. Hierin staat met welke acties we de komende 2 jaren aan de slag gaan, door wie en uit welk budget. Samen met bewoners en partners in de wijk bekijken we wat kan en wat niet.

Het bewonersplatform heeft hierin zowel een coördinerende als uitvoerende rol en adviseert over de inzet van de beschikbaar gestelde middelen.

 

4. Besteding Wijkbudget

De gemeente stelt jaarlijks een wijkbudget beschikbaar aan het Bewonersplatform Rijkerswoerd. De hoogte van dit budget wordt bepaald door het college van B&W binnen de door de gemeenteraad gestelde kaders.

Het wijkbudget is een middel om de betrokkenheid van bewoners bij hun wijk te organiseren, stimuleren, organiseren en daarover te communiceren. Het is ook een middel om projecten te realiseren die de leefbaarheid (sociaal, fysiek en economisch) kunnen verbeteren.

Naast het door de gemeente Arnhem beschikbaar gestelde wijkbudget is het mogelijk dat anderen (bijvoorbeeld andere overheden, zoals het rijk of de provincie of andere partijen betrokken bij het welzijn in de wijk, zoals woningcorporaties) middelen beschikbaar stellen. Deze extra middelen moeten altijd apart geadministreerd worden.

De bewonersleden van het Platform hebben een zwaarwegend adviesrecht over de besteding van het wijkbudget aan het college, vertegenwoordigd door de wijkregisseur.  Zij worden daarbij geadviseerd door de opbouwwerker en andere beroepskrachten.

Het totaalbedrag aan reserveringen mag de omvang van één jaarwijkbudget niet overschrijden.

Jaarlijks wordt over de begroting en de verantwoording van de uitgaven in het Bewonersplatform besloten waarna deze als zwaarwegend advies wordt voorgelegd aan de wijkregisseur als budgethouder namens het college. De uitvoeringskosten worden hierin meegenomen.

De penningmeester van het Bewonersplatform houdt op de bestedingen toezicht en kan desgewenst een kleine kas beheren.


4.1.  Beoordeling van aanvragen voor een financiële bijdrage

Iedere wijkbewoner of organisatie binnen de wijk kan een aanvraag indienen voor een financiële bijdrage voor het organiseren van een openbare activiteit. Deze activiteiten moeten gericht zijn op de verbetering van het welzijn en de leefbaarheid in de wijk. De hierna genoemde criteria zijn bedoeld als kaders waarbinnen het Bewonersplatform beslist, maar niet als een keurslijf.

De activiteit en het doel ervan moeten duidelijk beschreven zijn en voorzien zijn van een duidelijke en deugdelijke begroting.

Een aanvraag moet ook altijd voorafgaand aan de activiteit worden ingediend. Het is dus niet de bedoeling dat aanvragen worden ingediend om achteraf tegenvallers weg te werken.

De aanvraag moet in het belang zijn van de wijk of de buurt. Het wijkbudget is niet bedoeld voor individuele belangen en (bij voorkeur) niet voor wijk overstijgende belangen. Dat laatste betekent overigens dat het mogelijk is om bij activiteiten die in meerdere wijken spelen, bij meerdere Bewonersoverleggen aanvragen in te dienen, zodat elke betrokken wijk een deel van de kosten op zich neemt.

Bij de aanvraag moet duidelijk zijn dat er sprake is van inzet en actieve betrokkenheid van wijkbewoners. Het plan moet door hen gedragen worden. Betrokkenen moeten ook op de een of andere manier bijdragen aan het plan, door middel van eigen inzet, van een financiële bijdrage of aan de andere kant.

Er moet ook naar andere financiële bronnen worden gezocht. Vaak zijn er fondsen beschikbaar waar subsidies kunnen worden aangevraagd.

Bijdragen uit het wijkbudget zijn vooral bedoeld als stimulans om activiteiten op te zetten. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat de bijdragen een structurele financieringsbron worden voor activiteiten die op zichzelf niet rendabel zijn. Uitzonderingen daarop zijn mogelijk, bijvoorbeeld bijdragen aan een wijkkrant en activiteiten van wijkverenigingen. Aanvragen moeten elk jaar opnieuw worden ingediend en worden elk jaar opnieuw beoordeeld.

Een plan moet uitvoerbaar zijn en mag niet strijdig zijn met wet- of regelgeving of met het gemeentelijk beleid.

4.2.  Aanvragen voor straatactiviteiten

Een straatactiviteit is een kleinschalige activiteit gericht op ontmoeting, betrokkenheid en samen vergroten van de leefbaarheid in de straat, de nabije buurt of het complex woningen. Een straatactiviteit wordt georganiseerd door bewoners zelf. Een dergelijke activiteit kan verschillende vormen hebben: een straatfeest, een maaltijd (straatbarbecue), een schoonmaakactie, een straatspeeldag, een kunstproject en dergelijke. Elke vorm heeft zijn eigen soorten van inkomsten en uitgaven. Voor de beoordeling van subsidieaanvragen gaat het Bewonersplatform uit van de volgende algemene regels.

-       Iedereen in de straat, de buurt of complex wordt uitgenodigd. Het aantal betreffende woningen waarvoor de activiteit geldt, dient vooraf duidelijk te zijn.

-       De activiteit moet als doel hebben om door ontmoeting de betrokkenheid of de samenwerking te vergroten en/of de leefbaarheid of het voorzieningenniveau in de straat, buurt of het complex te verbeteren.

-       De aanvraag en het organiseren van de activiteit moeten ondersteund worden door minstens 5 gezinnen. Daarvoor moeten dus minstens 5 handtekeningen verzameld worden op de subsidieaanvraag.

-       Een straat, buurt of complex kan meerdere activiteiten in een jaar organiseren, maar dat mogen niet dezelfde activiteiten zijn.

-       Er wordt géén bijdrage geleverd voor de aanschaf van eten en drinken. De bijdrage is bedoeld voor het organiseren van de activiteit zelf. Hierop geldt als uitzondering een hapje en drankje als kennismaking met een andere cultuur. Deze kennismaking moet dan wel inhoudelijk aangetoond worden.

-       Geen (of een lagere) bijdrage wordt verleend voor materialen (zoals partytenten en verlichting) waarover het Bewonersplatform zelf kan beschikken.

-       Bij de aanvraag moet een duidelijke en betrouwbare begroting van inkomsten en uitgaven voor de activiteit geleverd worden.

-       Als een aanvraag wordt toegekend, dan kan maximaal 75% als voorschot worden uitbetaald. Het restant wordt pas achteraf uitbetaald na het overleggen van bonnen voor de gedane uitgaven.

-       Als na afloop van de activiteit blijkt dat er minder is uitgegeven dan het verleende voorschot, dan moet het restant terugbetaald worden aan de penningmeester van het Bewonersplatform

-       Een aanvraag moet ruim van tevoren ingediend worden, zodat het bewonersoverleg de aanvraag tijdig kan beoordelen. Over het algemeen is dat minimaal 8 weken voordat de activiteit plaats vindt.

De bijdrage is afhankelijk van de te maken kosten, maar:

  • maximaal € 100, - voor algemene kosten (vervoer, huur, gebruiksmaterialen);
  • maximaal € 150, - voor kinderspelmateriaal.

Een extra bijdrage kan worden toegekend voor bijzondere uitgaven ten behoeve van milieu, duurzaamheid, educatie of meer permanente voorzieningen (zoals verlichting, plantenbak, bezems, kunstobject en dergelijke).

Dit wordt per aanvraag beoordeeld door de Agendacommissie .

4.3.  Aanvraag procedure

Aanvragen moeten worden ingediend bij de penningmeester van het Bewonersplatform.

Voor de indiening van aanvragen is een formulier beschikbaar dat volledig moet zijn ingevuld, inclusief een duidelijke omschrijving van de activiteit en het doel daarvan. Een duidelijke en deugdelijke begroting moet bijgevoegd worden.

Zij moeten ruim voor de vergadering waarin beslist moet worden, zijn ingediend. De vergaderdata van Bewonersplatform en de Agendacommissie worden daarom zo ver mogelijk van tevoren gepubliceerd.

Aanvragen  voor een hogere bijdrage dan € 500,- worden door de Agendacommissie  voorzien van een advies en geagendeerd op de eerstkomende Bewonersplatformvergadering.

De indiener van een aanvraag dient beschikbaar te zijn voor een mondelinge toelichting in de vergadering waarin het besluit wordt genomen. Daarmee wordt bereikt dat de leden van de vergadering in de gelegenheid zijn om vragen te stellen voordat zij hun beslissing nemen. Als de aanvrager niet beschikbaar of niet aanwezig is, dan heeft de vergadering het recht om een beslissing aan te houden tot een volgende vergadering of af te wijzen.

Afwijzingen van aanvragen worden altijd schriftelijk gemotiveerd. Bij afwijzingen door de Agendacommissie heeft de aanvrager altijd het recht om de aanvraag alsnog aan het Bewonersplatform voor te leggen, bij afwijzing door het Bewonersplatform heeft de aanvrager ook het recht om de aanvraag alsnog via de wijkregisseur aan B & W voor te leggen.

Als een aanvraag wordt toegekend, wordt de aanvrager daarover schriftelijk geïnformeerd door de penningmeester van het Bewonersplatform.

Als een aanvraag wordt toegekend, dan moet de aanvrager er voor zorgen dat na afloop van de activiteit zo spoedig mogelijk een verslag daarvan, wordt ingediend bij de penningmeester van het Bewonersplatform. Uit dit verslag moet ook de betrokkenheid van het Bewonersplatform blijken.

De penningmeester biedt dit verslag voor publicatie aan bij de wijkkrant en de website.

Na afloop van de activiteit waarvoor een bijdrage vanuit het wijkbudget beschikbaar is gesteld wordt zo spoedig mogelijk een financiële afrekening ingediend, waarmee de deugdelijke besteding van de middelen wordt aangetoond.

Bij deze afrekening dienen alle nota’s en rekeningen te worden bijgevoegd. Op die nota’s en rekeningen moet duidelijk zijn vermeld waarop zij betrekking hebben en op welk bankrekeningnummer het bedrag moet worden gestort.

In de toekenningsbrief wordt vermeld waar de afrekening moet worden ingediend, rechtstreeks bij de penningmeester van het Bewonersplatform of naar de gemeente Arnhem  t.a.v. de Wijkregiseur.


5.  Ingangsdatum

Dit HHR is vastgesteld in de vergadering van het Bewonersplatform Rijkerswoerd op 27 mei 2014 en geldt voor zover mogelijk met terugwerkende kracht tot 1 januari 2014.


Volg ons op

   Facebook


  Instagram

 


Wijkagenda

Er zijn momenteel geen agendaberichten.

Plaats zelf

Contact

Rijkerswoerd.info is een wijkwebsite van de wijk Rijkerswoerd in Arnhem-Zuid. De website wordt beheerd door Wijkvereniging Rijkerswoerd.

Wijkvereniging Rijkerswoerd
p/a De Pas 44
6836 BK Arnhem

Redactieadres voor
website en muurkrant:
redactie.rijkerswoerd@gmail.com

Wijkkrant

Het Woerdje is de wijkkrant van en voor Rijkerswoerd.
Op de colofonpagina vindt u de verschijningsdata en een link om Het Woerdje online te bekijken.
Kopij kunt u sturen naar:
redactiehetwoerdje@live.nl.
Voor adverteren mail naar:
vormgevingwoerdje@kpnmail.nl